In vino veritas: brindisi

 

Pe’ fa’ vedé che so’ de veccu finu

Asséa me fermo decco a be’ lu vinu.

Dice che ta lo fetico fa male:

ta llue! Ta mme, me lassa tale e quale.

A di’ lo vero, doppo ‘gni viùta

Sento che ghjiovenotta so’ ‘rvinùta.

E quillu che dicìa lu dettu anticu

L’ ardìco ta lu vinu, ch’ è ‘n amicu:

“Beatu chi t’ ha missu ‘nta la votte!

Pozza campa’ cent’ anni chi t’ agnotte!”

 

indietro